12 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,255 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทจริตคอรร์รัปชั่น
24 ก.พ. 60
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
24 ก.พ. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องการกำหนดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
24 ก.พ. 60
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลปริก
24 ก.พ. 60
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก คำสั่งเทศบาลตำบลปริก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับราวเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลปริก
24 ก.พ. 60
22
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินนอกงบประมาณ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
24 ก.พ. 60
23
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 24)
24 ก.พ. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
24 ก.พ. 60
25
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
24 ก.พ. 60
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
24 ก.พ. 60
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
24 ก.พ. 60
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศ อบต.พะตง เรื่อง รายชื่อผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
24 ก.พ. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด กำหนดคุณลักษณะรถและราคากลางจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ของโครงการพัฒนาผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลระโนด
24 ก.พ. 60
17
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านท่าเข็ญ - บ้านทุ่งสงวน
24 ก.พ. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ระโนด ยกเลิกกำหนดคุณลักษณะรถและราคากลางจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ของโครงการพัฒนาผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลระโนด
24 ก.พ. 60
10

»ข้อมูลทั้งหมด 61,255 รายการ