14 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 66,920 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
21 ส.ค. 60
28
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
21 ส.ค. 60
29
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดให้บริการตามแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่เขต 4
21 ส.ค. 60
34
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข “หาดใหญ่ชีวาสุข”
21 ส.ค. 60
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสงขลา - นาทวี หมู่ที่ 5
21 ส.ค. 60
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทืติกคอนกรีตหมู่ที่3
21 ส.ค. 60
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางอแสฟัตท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้่องถิ่น สข 2039 สายคูหา หมู่ที่4-บ้านทัพหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลคูหา
21 ส.ค. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะมวง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุโบร์จง - คลองลึก หมู่ที่ 4,6 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าหนองหนูโผง - ถนนชลประทานซอย 2 ขวา หมู่ที่ 8-9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านน้ำเค็ม - ชลประทาน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายกลางทุ่งนา ทุ่งโดน หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งโดน
21 ส.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองกวาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง แจ้งราคากลางตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เกรดบดอัด สายล่องปาหนัน หมู่ที่ 4 บ้านเขาวัง โดยวิธีตกลงราคา
21 ส.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะแหน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านนาจะแหน ตำบลจะแหน องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จัหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคอยรุนนาซีรีน 3 หมู่ที่ 7 - ตำบลคู บ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
21 ส.ค. 60
8

»ข้อมูลทั้งหมด 66,920 รายการ